Subject Pronouns, İngilizce Şahıs Zamirleri, personal pronouns,

Yazar:

SUBJECT PRONOUNS

Zamirler (Pronouns) cümlede isimlerin yerini alan adıllardır.

ÖZNE ZAMİRLERİ (Subjective Pronouns)
I ben
You sen
He o (erkekler için)
She o (bayanlar için)
It o (cansız nesneler ve hayvanlar için)
We biz
You siz
They onlarSubject Pronouns, cümlenin başında özne olarak kullanılır. Örnek ifadeler;

I am a student. (Ben bir öğrenciyim)

You are intelligent. (Sen zekisin)

They study English. (Onlar İngilizce çalışırlar.)

NESNE ZAMİRLERİ (Objective Pronouns)
me beni
you seni
him onu (erkekler için)
her onu (bayanlar için)
it onu
us bizi
you sizi
them onlarıObjective Pronouns, yüklemden sonra nesne görevinde kullanılan zamirlerdir. Örnek ifadeler;

I love her. (Seni seviyorum.)

I like it. (Onu seviyorum.)
Personal Pronouns - İngilizce Şahıs Zamirleri

İngilizce'de şahıs adlarının yerini tutan kelimelere “Personal Pronouns” (şahıs zamirleri) denir.
Personal Pronouns - İngilizce Şahıs Zamirleri Örneğin: Ahmet’ten bahsederken, Ahmet şunu yaptı, Ahmet bunu yaptı diyeceğimize kısaca, o bunu yaptı, o şunu yaptı deriz. İşte buradaki “O” bir şahıs zamiridir.

İngilizce'de 3 tane tekil, 3 tane çoğul olmak üzere, 6 tane şahıs zamiri vardır. Bunlardan tekillerin üçüncüsü olan “o”, özel olarak yine üçe ayrılır. Biri erkek için, biri kadın için, biri de eşya ve hayvan içindir. Yani Türkçe’de Ahmet’e de, Ayşe’ye de, kedi veya arabaya da, “o” dediğimiz halde, İngilizce’de bu “o”lar üç çeşittir.

Ayrıca İngilizce'de Personal Pronouns (şahıs zamirleri) 3 durumda bulunurlar.

Nominative yalın durumda olan (bir iş yapan)
Objective durumda olan (kendisine bir iş yöneltilen)
Possessive durumda olan (iyelik bildiren)

Nominative
Objective
Possessive

I
ben

me
beni, bana

mine
benimki
you
sen

you
seni, sana

yours
seninki
he
o

him
onu, ona

his
onunki
she
o

her
onu, ona

hers
onunki
it
o

it
onu, ona

its
onunki
we
biz

us
bizi, bize

ours
bizimki
you
siz

you
sizi, size

yours
sizinki
they
onlar

them
onları, onlara

theirs
onların ki

Çeşitli örnekler:
I am a girl.
Ben bir kızım.

You are a boy.
Sen bir erkek çocuksun.

He is Ali.
O, Ali’dir.

She is Ayşe.
O, Ayşe’dir.

She is a beautiful girl.
O, güzel bir kızdır.

It is a good book.
O, iyi bir kitaptır.

It is an apple.
O, bir elmadır.

We are girls.
Biz kızlarız.

You are men.
Siz adamlarsınız.

They are good boys.
Onlar iyi çocuklardır.

This is a book.
Bu bir kitaptır. Fakat kitap birkaç tane ise,

These are books.
Bunlar kitaplardır. Dememiz gerekir.

Türkçe’de bunlar kitaptır deriz. Halbuki İngilizce’de hem zamir hem de fiil ekleri çoğullaştırılır. Türkçe’de olduğu gibi kullanılmaz.

Dikkat ediniz, Ahmet için “he” zamirini, Ayşe için ise “she” zamiri kullanılır. İkisinden birden bahsederken, bunların çoğulu olan “they” zamiri kullanılır.

Örneğin,

Ahmet ve Ayşe oradadırlar denecek olsa ve Ahmet ile Ayşe yerine zamir kullanacak olsa, “they” kullanılması gerekir. Çünkü onlar “they” olurlar.

Ayşe and Ahmet are there.
Ayşe ve Ahmet oradadırlar.

They are there.
Onlar oradadırlar.


Unutmayınız ki, isim cümlelerinde nesne olarak kullanılan isimlerden önce “a” ve “an” article gelir. Fakat isim yerinde sadece sıfat tek başına kullanılıyorsa “a” veya “an” article gelmez.

Örneğin,

Ayşe is a girl.
Ayşe bir kızdır.

Ayşe is beautiful.
Ayşe güzeldir.

Fakat sıfat bir isimle birleşip, bir sıfat tamlaması olursa, sıfat tamlamaları da isim gibi işlem gördüklerinden “a” veya “an” article gelir.

Örneğin,

She is a beautiful girl.
O, güzel bir kızdır.

Ayşe is a Turkish girl.
Ayşe bir Türk kızıdır.

John is an English boy.
John bir İngiliz çocuğudur.
Soru cümlesi yapmak için, fiil eki öznenin önüne gelir.
Am l a student?
Ben bir öğrenci miyim?
Are you a postman?
Sen bir postacı mısın?
Is he a painter?
O, bir ressam mıdır?
Is he a teacher?
O, bir öğretmen midir?

No, he’s not.
Hayır, değildir.

He’s a lawyer.
O, bir avukattır.

Is it a bank?
O, bir banka mıdır?

Are we brave soldiers?
Biz cesur askerler miyiz?

Are they clerks?
Onlar memurlar mıdır?
Is he a farmer?
O, bir çiftçi midir?

No, he’s not.
Hayır, değildir.

He’s a doctor.
O, bir doktordur.
Is he a teacher or a lawyer?
O, bir öğretmen midir yoksa avukat mıdır?

He is a lawyer.
O, bir avukattır.
He gives me a book.
O, bana bir kitap verir.
I love her.
Ben onu severim.
They give us flowers.
Onlar bize çiçekler verirler.

This is my book.
Bu benim kitabımdır. denebildiği gibi,
This is mine.
Bu benimkidir. denebilir.
This is their school.
Bu onların okuludur. denebildiği gibi,
This is theirs.
Bu onlarınkidir. denebilir.


Is this your pen? ---------> Yes, it is mine.
Bu sizin kaleminiz mi? Evet, o benimkidir.
Is this Ahmet’s book? ----> Yes, it is his.
Bu Ahmet’in kitabı mıdır? Evet, o, onunkidir.
Are those your shoes? ---> Yes, they are ours.
Onlar sizin ayakkabılarınız mı? Evet, onlar, bizimkilerdir.


PRONOUNS
(ZAMİRLER)
Zamirler; ismin yerini tutan kelimelerdir. Zamirleri şu başlıklar altında inceleyebiliriz:

PERSONEL PRONOUNS
(ŞAHIS ZAMİRLERİ)
I /ay/: ben

You /yu/: sen

He /hi/: o (erkek)

She /şi/ : o (bayan)

It /it/: o (hayvan, eşya)

We /wi/: biz

You /yu/ : siz

They /dey/: onlar

Önemli: Personel Pronoun’lar cümlede özne olarak kullanılırlar.

Examples:

I like coffee.

He plays football. etc.

POSSESSIVE ADJECTIVES
(İYELİK SIFATLARI)
My /may/: benim

Your /yor/: senin

His /hiz/: onun (erkek)

Her /hör/ : onun (bayan)

Its /its/: onun (hayvan, eşya)

Our /aur/: bizim

Your /yor/ : sizin

Their /deyır/: onların

Possessive Adjectives’ler iyelik (sahiplik) bildiren sıfatlardır. Sıfatlar bir ismi niteledikleri içinde tek başlarına kullanılmazlar, kendilerinden sonra bir isim (noun) ile birlikte kullanılırlar.

Examples:

This is my pencil.

It is your car. etc.

POSSESSIVE PRONOUNS
(İYELIK ZAMIRLERİ)
Mine /mayn/: benimki(si)

Yours /yours/: seninki(si)

His /hiz/: onunki(si)

Hers /hörs/: onunki(si)

Its ------------------------

Ours /aurs/: bizimki(si)

Yours /yors/: sizinki(si)

Theirs /deyrs/: onlarınki(si)

Possessive Pronouns’lar iyelik (sahiplik) bildiren zamirlerdir ve tek başlarına kullanılırlar. Yani Possessive Adjectives’ler gibi kendilerinden sonra bir isim almazlar.

Examples:

This car is yours. (DO�RU)

This car is yours car. (YANLIŞ)


This pencil is mine. (DO�RU)

This pencil is mine pencil. (YANLIŞ) etc.

OBJECT PRONOUNS
(NESNE ZAMİRLERİ)
Me /mi/: bana, beni

You /yu/: seni, sana

Him /him/: onu, ona (erkek)

Her /hör/ : onu, ona (bayan)

It /it/: onu, ona (hayvan, eşya)

Us /as/: bizi, bize

You /yu/ : sizi, size

Them /dem/: onları, onlara

Önemli: Object Pronouns’lar cümlede nesne durumunda kullanılırlar.

Examples:

-Do you see Ahmet?

-No, I don’t see him.

REFLEXIVE PRONOUNS
(DÖNÜŞLÜ ZAMİRLER)

Myself /mayself/ ben kendim(i) (ben kendi kendime)

Yourself sen kendin(i) (sen kendi kendine)

Himself o kendi(ni) (o kendi kendine)

Herself o kendi(ni) (o kendi kendine)

Itself o kendi(ni) (o kendi kendine)

Ourselves biz kendimiz(i) (biz kendi kendimize)

Yourselves siz kendiniz(i) (siz kendi kendinize)

Themselves onlar kendilerin(i) (onlar kendi kendilerine)

Examples:

Cümlede özne ile nesnenin aynı kişi ya da aynı şey olduğunu bildirirler.

He hurt himself. (Kendini incitti)

She hurt herself. etc.

“by” ile kullanıldığında tek başına yardım almadan anlamına gelir.

I always do my homework by myself.

(Ödevimi daima kendi kendime yaparım)

Cümlede özneyi veya nesneyi vurgulamak (bizzat kendisi anlamında) için kullanılır.

The teacher herself said that she liked me.

(Öğretmen beni sevdiğini bizzat kendisi söyledi)
Personal Pronouns (Kişi Zamirleri)

Kişi Zamirleri (Personal Pronouns)Kişi zamirleri, insan ve varlık isimlerinin yerine kullanılan kelimelerdir.Kişi zamirleri cümle içerisindeki konumlarına göre “özne zamiri-subject pronoun” ve “nesne zamiri-object pronoun olarak ikiye ayrılır. İngilizce’deki kişi zamirleri aşağıdaki tablodaki gibidir.

a) Özne Zamirleri (Subject Pronouns)


Tekil (Singular) Çoğul (Plural)
I (Ben) We (Biz)
You (Sen) You (Siz)
He (Erkekler için “O”) They (Onlar)
She (Bayanlar İçin “O”) -
It (Canlı veya cansız varlıklar için “O”) -

İngilizce’de özne zamirleri fiilden önce kullanılır.

Örnekler (Examples)
I sang a song.
You have to change your mind.
He wants to buy a new car.
She will marry a dentist.
It is raining. (”It” kişi zamiri İngilizce’de havanın, hayvanların veya cansız varlıkların yerine kullanılır.)
We are listening to the radio.
You were having rest on the sofa.
They must obey the rules.Yalnızca soru cümlelerinde yardımcı fiil, kişi zamirinden yani özneden önce gelir.
Can I help you?
Have we got enough water?
Does she likes jazz music?b) Nesne Zamirleri (Object Pronouns)

Nesne zamirleri, cümle içerisinde fiil (verb) ve

edatlardan (prepositions) sonra yer alır.
Subject Pronouns Object Pronouns
I Me (Beni-Bana)
You You (Seni-Sana)
He Him (Onu-Ona)
She Her (Onu-Ona)
It It (Onu-Ona)
We Us (Bizi-Bize)
You You (Sizi-Size)
They Them (Onları-Onlara)

Yukarıdaki tabloda görüleceği gibi bazı özne ve nesne zamirleri aynıdır. Cümle içerisinde kullanıldıkları yere göre; hangisinin özne zamiri, hangisinin nesne zamiri olduğunu belirleyebiliriz. Fiilden önce geliyorsa özne zamiri, fiilden sonra geliyorsa nesne zamiridir.

Örnekler (Examples)
Brad loves me.
He will give you some money.
I told him that he was perfect.
They belive in her.
I left it on the table.
They invited us to their wedding ceremony.
We hate you.You’re going to travel with them in the same bus.
Give me your pencil! (Kalemini bana ver!)
He wants to give you a gift. (O sana bir hediye vermek istiyor.)
Ayşe will marry with him next week.
I love her very much.
He is carrying it at the moment.
He picked us up at the bus terminal. (O bizi otobüs terminalinden aldı.)
She invited you to her birthday party.
I gave them my interesting books.

SUBJECT PRONOUNS (ÖZNE ZAMİRLERİ)

Kişi zamirleri, insan ve varlık isimlerinin yerine kullanılan kelimelerdir.

Tekil Şahış:
1st Person: I -ay- : Ben
2nd Person: You -yu- : Sen
3rd Person: He -hi- : O (Erkek)
3rd Person: She -şi- : O (Kadın)
3rd Person: It -it- : O (Hayvan, Eşya)

Çoğul Şahış:
1st Person: We -wi- : Biz
2nd Person: You -yu- : Siz
3rd Person: They -dey- : Onlar

İngilizce’de özne zamirleri fiilden önce kullanılır.

I sang a song.
You have to change your mind.
He wants to buy a new car.
She will marry a dentist.
It is raining. (”It” kişi zamiri İngilizce’de havanın, hayvanların veya cansız varlıkların yerine kullanılır.)
We are listening to the radio.
You were having rest on the sofa.
They must obey the rules.

Yalnızca soru cümlelerinde yardımcı fiil, kişi zamirinden yani özneden önce gelir.

Can I help you?
Have we got enough water?
Does she likes jazz music?

OBJECT PRONOUNS (NESNE ZAMİRLERİ)

Nesne zamirleri, cümle içerisinde fiil (verb) ve edatlardan (prepositions) sonra yer alır.

Me -mi- : Bana, Beni
You -yu- : Seni, Sana
Him -him- : Onu, Ona (Erkek)
Her -hör- : Onu, Ona (Kadın)
It -it- : Onu, Ona (Hayvan, Eşya)
Us -as- : Bizi, Bize
You -yu- : Sizi, Size
Them -dem- : Onları, Onlara

Yukarıdaki tabloda görüleceği gibi bazı özne ve nesne zamirleri aynıdır. Cümle içerisinde kullanıldıkları yere göre; hangisinin özne zamiri, hangisinin nesne zamiri olduğunu belirleyebiliriz. Fiilden önce geliyorsa özne zamiri, fiilden sonra geliyorsa nesne zamiridir.

Brad loves me.
He will give you some money.
I told him that he was perfect.
They belive in her.
I left it on the table.
They invited us to their wedding ceremony.
We hate you.
You’re going to travel with them in the same bus.

POSSESIVE ADJECTIVE (İYELİK SIFATLARI)

İyelik sıfatları bir isimle birlikte kullanılır, ismin önüne gelerek kime ait olduklarını gösterir.

My -may- : Benim
Your -yur- : Senin
His -hiz- : Onun (Erkek)
Her -hör- : Onun (Kadın)
Its -its- : Onun (Hayvan, Eşya)
Our -avr- : Bizim
Your -yur- : Sizin
Their -deir- : Onların

My book (Benim kitabım)
Your sister (Senin kız kardeşin)
Her notebook (Onun defteri)
His car (Onun arabası)
Our school (Bizim okulumuz)
Their house (Onların evi)

POSSESIVE PRONOUNS (İyelik Zamirleri)

İyelik zamirleri tek başına bir isim (noun) yerine kullanılabilirler. İyelik zamirleri tek başlarına hem iyelik sıfatının hem de ismin yerini tutarlar.

Mine -mayn- : Benimki
Yours -yorz- : Seninki
His -hiz- : Onunki (Erkekler için)
Hers -hörz- : Onunki (Kadınlar için)
*”Its” iyelik sıfatının iyelik zamiri olarak karşılığı yoktur.
Ours -avrz- : Bizimki
Yours -yorz- : Sizinki
Theirs -deirz- : Onlarınki

This book is mine
That is your book
This book is yours
This is his book
This book is his
This is her book
This book is hers
These are our books
These books are ours
These are your books
These are yours

REFLEXIVE PRONOUNS (DÖNÜŞLÜ ZAMİRLER)

Öznenin yaptığı iş ve eylemden yine kendisinin etkilendiğini, yaptığı iş ve eylemin kendisine yönelik olduğunu belirtir.

Tekil Şahış:
Myself -mayself- : Ben Kendim(i) (Ben Kendi Kendime)
Yourself -yorself- : Sen Kendin(i) (Sen Kendi Kendine)
Himself -himself- : O Kendi(ni) (O Kendi Kendine) (Erkekler İçin)
Herself -hörself- : O Kendi(ni) (O Kendi Kendine) (Kadınlar İçin)
Itself -itself- : O Kendi(ni) (O Kendi Kendine) (Hayvanlar, Eşyalar İçin)

Çoğul Şahış:
Ourselves -avrselvz- : Biz Kendimiz(i) (Biz Kendi Kendimize)
Yourselves -yorselvz- : Siz Kendiniz(i) (Siz Kendi Kendinize)
Themselves -temselvz- : Onlar Kendilerin(i) (Onlar Kendi Kendilerine)

She fell off her bicycle and hurt herself. (Bisikletinden düştü ve kendini incitti.)
I sometimes talk to myself. (Bazen kendimle konuşurum.)
He saw himself in the mirror. (Kendisini aynada gördü.)
They paid for themselves. (Kendi hesaplarını ödediler.)

“by” ile kullanıldığında tek başına yardım almadan anlamına gelir.
I always do my homework by myself. (Ödevimi daima kendi kendime yaparım)

Reflexive pronoun üç temel durumda kullanılır.

* When the subject and object are the same (Cümlede özne ile nesnenin aynı kişi ya da aynı şey olduğunu bildirirler. )

I hurt myself.(Kendimi incittim) (kendi kendimi)
The band call themselves “Dire Straits”. (Grup kendine “Dire Straits” diyor.
He shot himself. (Kendini vurdu) (kendi kendini)

* As the object of a preposition, referring to the subject (Özneyi gösteren bir edatın nesnesi olarak)

I bought a present for myself.
She did it by herself (=alone). Kendi kendine yaptı. (=tek başına)
That man is talking to himself.

* When you want to emphasize the subject or object (Özneyi veya nesneyi vurgulamak istediğiniz durumlarda)

I’ll do it myself. (No-one else will help me.) (Onu kendim yapacağım) (Kimse bana yardım etmeyecek)
They ate all the food themselves. (No-one else had any.) (Bütün yemekleri kendileri yediler) (Başka hiç kimse yemedi)
The teacher herself said that she liked me. (Öğretmen beni sevdiğini bizzat kendisi söyledi)

Hatırlatma

Aşağıdaki Türkçe cümleye bakın.

Beni bıçakla kestim.

Bu cümle yanlıştır, çünkü bu cümlede “beni” yerine “kendimi” kelimesi kullanılmalıdır. Şimdi aşağıdaki İngilizce cümleye bakın.

I cut me with a knife.

Bu cümle de yanlıştır. “Me” beni ve bana anlamlarına geldiğinden burada kullanılması gereken reflexive pronoun “myself” olmalıdır.

I cut myself with a knife. (Kendimi bıçakla kestim.)


Alıştırma:


1. Peter and I are Dan's friends => are Dan's friends
2. John, Mary, it's tea time! => Do want some cakes.
3. Lucy and I are not nasty => are not nasty.
4. Mrs Paterson is not stupid => is not stupid.
5. The boy is angry => is angry.
6. This dog is scared => is scared.
7. This house is big => is big.
8. Bob and I are at school. => are at school.
9. These women are cool => are cool.
10. These men are busy => are busy.


Possessive Pronouns and Adjectives

1. What is a Possessive Pronoun and Adjective?

An adjective is used to describe a noun. A pronoun is used in place of a noun. Pronouns are used in grammar in the same way as nouns are. They refer to persons or things named or understood in the context of a conversation or reading. Possessive pronouns and adjectives are used to indicate the ownership of something. Below you can see how they are used:

POSSESSIVE ADJECTIVES

POSSESSIVE PRONOUNS

0 yorum → "Subject Pronouns, İngilizce Şahıs Zamirleri, personal pronouns,"

Yorum Gönder

Ekol Hoca, Konu Anlatımı, Kitap Cevapları: Subject Pronouns, İngilizce Şahıs Zamirleri, personal pronouns,